Category Archives: Cẩm Nang Luật Giao Thông

Tem Nhận Biết Xe Kinh Doanh Vận Tải Và Xe Không Kinh Doanh Vận Tải Theo Thông Tư 16/2021/TT-BGTVT

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ________Số: 16/2021/TT-BGTVT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________ Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2021 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG […]